Môn bài - Lệ phí môn bài

Môn bài - Lệ phí môn bài

Lập tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP (Áp dụng từ kỳ tính thuế 2017)
TaxOnline - Môn bài - Lệ phí môn bài     Để thực hiện lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, trong ứng dụng TaxOnline™, người dù...
Lập tờ khai thuế môn bài
TaxOnline - Môn bài - Lệ phí môn bài     Để thực hiện lập tờ khai thuế môn bài, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:     (Mẫ...