Biên lai thu phí, lệ phí

Biên lai thu phí, lệ phí

Lập thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí (TB01/AC)
TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phí Để thực hiện Lập thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí (TB01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng ...
Lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC)
TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phí Để thực hiện Lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người d...
Lập báo cáo nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)
TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phí Để thực hiện Lập báo cáo nhận in biên lai thu phí lệ phí (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thự...
Bảng kê biên lai chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý (BK01/AC)
TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phí Để thực hiện lập Bảng kê biên lai chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý (BK01/AC), người dùng thực hiện n...
Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC)
TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phí Để thực hiện lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC), người dùng thực ...