Hồ sơ nghiệp vụ Thu

Hồ sơ nghiệp vụ Thu

Báo tăng lao động
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo tăng lao động trong ứng dụ...
​Báo giảm lao động
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo giảm lao động trong ứng dụ...
Đăng ký BHXH tự nguyện
Hồ sơ nghiệp vụ Thu Thực hiện lập hồ sơ Thu - Đăng ký BHXH tự nguyện, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: Trên thanh tiêu đề chọn “Hồ...
Đăng ký đóng BHXH bắt buộc
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu Để lập hồ sơ Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (người lao động có thời hạn ở nước ngoài) người dùng thực hiện như sau: Trên th...
​Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu Để lập hồ sơ Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH, người dùng thực hiện như sau: Trên tha...
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ Thu, đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người...
​Cấp thẻ BHYT do hết hạn (Gia hạn thẻ BHYT)
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ cấp thẻ BHYT cho người lao động do hết hạn (gian hạn thẻ BHYT, trong ứng dụng iBHXH...
​Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu Để thực hiện hồ sơ [666] Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: Trên thanh ti...
​Truy thu BHXH, BHYT trường hợp vi phạm quy định đóng BHXH
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu Để thực hiện  lập hồ sơ truy thu BHXH, BHYT trường hợp vi phạm quy định của pháp luật đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, t...
​Truy thu BHXH, BHYT trường hợp tăng mức đóng BHXH
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Thu Để thực hiện  lập hồ sơ truy thu BHXH, BHYT trường hợp vi điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN,...