Thủ tục khác

Thủ tục khác

Lập hồ sơ giấy thủ công, sử dụng iBHXH™ để báo gửi bưu điện
iBHXH - Thủ tục khác I. Giới thiệu chung: Chức năng “Gửi bưu điện” hỗ trợ đơn vị ghi nhận thông tin hồ sơ giấy đã lập và thực hiện gửi bưu điện ...
Lập hồ sơ gửi bưu điện trực tiếp trên ứng dụng iBHXH™
iBHXH - Thủ tục khác I. Giới thiệu chung: Chức năng “Gửi bưu điện” hỗ trợ đơn vị ghi nhận thông tin hồ sơ giấy đã lập và thực hiện gửi bưu điện ...