Phụ lục 03-5 tờ ikhai quyết toán 03/TNDN hiện sai tên phụ lục

Hiện phần mềm TaxOnline đang view sai tên phụ lục. Bên em đang kiểm tra lại. Anh/Chị xem tạm trên ItaxViewer nhé

đăng nhập để đăng một bình luận