Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm
iXHD - Thiết lập cơ bản  Nội dung này hướng dẫn cho người dùng cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính để có thể cài đặt và sử dụng phần mề...
Khởi tạo tài khoản TS24pro
iXHD - Thiết lập cơ bản  Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pro …...
Cài đặt phần mềm iXHD
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu:     Nội dung bài viết này hướng dẫn cách cài đặt phần mềm iXHD™.   II. Hướng dẫn thực hiện:     Để thực hiện...
Thông tin công ty
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập thông tin công ty trong phần mềm iXHD™.   II. Yêu cầu chung: ...
Chuyển đổi dữ liệu phần mềm hóa đơn điện tử
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau: Cài đặt mới phần mềm iXHD™ áp dụng theo TT 78/2...
Đăng ký / Thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng hóa đơn điện tử
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn cách đăng ký / thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng hóa đơn điện tử trong phần ...
Phát hành hóa đơn điện tử
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn cách phát hành hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD™, đáp ứng yêu cầu theo nội d...
Thiết lập hệ thống
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn thiết lập một số thông tin cơ bản như vị trí lưu hóa đơn, số lượng hiển thị phầ...
Thiết lập dữ liệu mở rộng
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập dữ liệu mở rộng trong phần mềm iXHD™. Dữ liệu mở rộng là những ...
Thiết lập danh mục khách hàng
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập danh mục khách hàng trong phần mềm iXHD™.   II. Hướng dẫn thự...