Open navigation

Phát hành hóa đơn điện tử

iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách phát hành hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD™, đáp ứng yêu cầu theo nội dung hướng dẫn từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

 

II. Yêu cầu chung:

Máy tính cài đặt phần mềm iXHD™;

Có tài khoản TS24ID để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện đăng ký; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ cơ quan Thuế, cụ thể:

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.

 

III. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng

Hình thức nhập liệu

Thêm mới (tạo) mẫu hóa đơn điện tử

 

Thực hiện phát hành hoá đơn điện tử để sử dụng, sau khi đơn vị đã nhận được kết quả chập nhận việc đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử từ Cơ quan Thuế.

1. Vị trí mở chức năng:

 

2. Hình thức nhập liệu:

Nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm.

3. Thêm mới (tạo) mẫu hóa đơn điện tử:

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký xác nhận phát hành hóa đơn sử dụng chính thức.

 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.