Open navigation

Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 211      Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 213      Tài sản cố định vô hình (TT200)

Có TK 711       Thu nhập khác

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Đối với tài sản được tài trợ, biếu, tặng, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định.

Bên tài trợ, biếu hoặc tặng và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản.

Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán.

III. Các bước thực hiện:

Hạch toán nghiệp vụ

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ tổng hợp.

- Bước 3: Tại bảng Chứng từ tổng hợp, chọn Nghiệp vụ (Kế toán tổng hợp), nhấn Thêm (F4), khai báo thông tin: chứng từ, ngày chứng từ, diễn giải, TK nợ, TK có, số tiền, chi tiết ghi nợ/ghi có,... & Ghi (F5).

Ghi tăng TSCĐ

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Danh mục.

- Bước 2: Chọn Tài sản.

- Bước 3: Chọn Tài sản cố định.

- Bước 4: Tại bảng Tài sản cố định, Khai báo thông tin về tài sản như tên, loại, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, nhà cung cấp,...

Thông tin khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ khấu hao,..

Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Dụng cụ kèm theo để quản lý.

Tự động cập nhật khấu hao tài sản trong tháng ghi tăng.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Tài sản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.