Open navigation

Báo cáo tài chính

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tổng hợp bộ Báo cáo tài chính hoàn chỉnh trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Bảng cân đối phát sinh.

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Chọn BC tài chính.

- Bước 3: Chọn Bảng cân đối phát sinh.

- Bước 4: Xuất hiện bảng Cân đối phát sinh.

 1. Chọn kỳ kế toán
 2. Tìm (Ctrl+R)
 3. Phần mềm tự động tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu
 4. Tùy chọn nút chức năng theo mục đích sử dụng.

II. Bảng cân đối kế toán.

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Chọn BC tài chính.

- Bước 3: Chọn Bảng cân đối kế toán (hoạt động liên tục)

- Bước 4: Chọn Xuất hiện Bảng Cân đối kế toán (hoạt động liên tục)

 1. Chọn kỳ báo cáo
 2. Tìm (Ctrl+R)
 3. Phần mềm tự động tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu
 4. Tùy chọn nút chức năng theo mục đích sử dụng:
 • In (Ctrl+P): in số liệu ra giấy.
 • Tính lại: tính toán lại số liệu nếu số liệu chưa chính xác/cân đối.
 • Xuất Excel (Ctrl+E): xuất dữ liệu ra file excel.
 • Thoát (F12): thoát khỏi giao diện làm việc.

III. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Chọn BC tài chính.

- Bước 3: Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Bước 4: Xuất hiện Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh:

 1. Chọn kỳ báo cáo
 2. Tìm (Ctrl+R)
 3. Phần mềm tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu  
 4. Tùy chọn nút chức năng theo mục đích sử dụng:
 • In (Ctrl+P): in số liệu ra giấy.
 • Tính lại: tính toán lại số liệu nếu số liệu chưa chính xác/cân đối.
 • Xuất Excel (Ctrl+E): xuất dữ liệu ra file excel.
 • Thoát (F12): thoát khỏi giao diện làm việc.

IV. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Chọn BC tài chính.

- Bước 3: Chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)

- Bước 4: Xuất hiện Bảng Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp):

 1. Chọn kỳ báo cáo
 2. Tìm (Ctrl+R)
 3. Phần mềm tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu
 4. Tùy chọn nút chức năng theo mục đích sử dụng
 • In (Ctrl+P): in số liệu ra giấy
 • Tính lại: tính toán lại số liệu nếu số liệu chưa chính xác/cân đối
 • Xuất Excel (Ctrl+E): xuất dữ liệu ra file excel
 • Thoát (F12): thoát khỏi giao diện làm việc


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.