Open navigation

Thu thập thông tin thiết bị chữ ký số

SafetySigning | Phần mềm sử dụng


I. Giới thiệu:

Trình ký từ xa qua hệ thống Home Assistant, thực hiện cấu hình & sử dụng theo những nội dung sau:

. Cấu hình thiết bị Raspberry Pi;

. Thu thập thông tin mã thiết bị, mã chứng thư số, mã PIN của thiết bị chữ ký số;

. Thiết lập app SafetySigning;

. Thiết lập app Home Assistant;

. Ký từ xa, kiểm tra hồ sơ đã ký.

Phạm vị bài viết này hướng dẫn cách thu thập thông tin mã thiết bị, mã chứng thư số, mã PIN của thiết bị chữ ký số.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính Windows;

Cài đặt phần mềm quản lý chứng thư số (được cung cấp sẵn trong thiết bị)

 

Sau khi cài đặt xong, tại góc phải bên dưới màn hình nhấp đúp chuột vào biểu tượng của nhà cung cấp chữ ký số.

Kiểm tra, thu thập thông tin mã số thuế

Kiểm tra, thu thập thông tin mã thiết bị (Serial Token)

Kiểm tra, thu thập mã chứng thư số (Serial Number)

Kiểm tra, thu thập mã PIN của thiết bị chữ ký số: sử dụng mã PIN mặc định do nhà cung cấp khởi tạo cho thiết bị chữ ký số / sử dụng mã PIN người dùng đã thay đổi của thiết bị chữ ký số này.

Lưu toàn bộ thông tin đã kiểm tra, thu thập nêu trên vào tập tin riêng (Word, Notepad…), để sử dụng trong việc cấu hình kết nối ký từ xa trong app SafetySigning.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.