Open navigation

Yêu cầu phê duyệt | Yêu cầu để xem xét

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Yêu cầu để xem xét thuộc phân hệ Yêu cầu phê duyệt trong mô hình hệ thống HR24.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở bảng chức năng sử dụng

1. Vào mục Yêu cầu phê duyệt

2. Chọn mở Yêu cầu để xem xét

3. Nút Tạo: hỗ trợ tạo mới thông tin yêu cầu để xem xét phê duyệt; tùy theo cấp độ phân quyền tài khoản người dùng nội bộ, nút chức năng này có thể hiển thị / không hiển thị tại bảng chức năng này

4. Danh sách yêu cầu để xem xét phê duyệt đã được khởi tạo trong hệ thống

Bảng khởi tạo thông tin yêu cầu để xem xét phê duyệt

1. Nút chức năng hỗ trợ chỉnh sửa, lưu / hủy bỏ thông tin yêu cầu

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thực hiện phê duyệt yêu cầu

3. Hiển thị giai đoạn thực hiện của yêu cầu

4. Nhập thông tin tên, tùy chọn cấp độ ưu tiên cần thiết cho yêu cầu

5. Nhóm thông tin điều kiện kèm theo

6.  Nhóm thông tin mở rộng

. Mô tả: hiển thị nội dung diễn giải thêm cho yêu cầu

. Người phê duyệt: hiển thị thông tin người phê duyệt, trạng thái phê duyệt được áp dụng cho yêu cầu này


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.