Open navigation

Cấu hình Danh xưng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình danh xưng sử dụng trong hệ thống 2ez.

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin danh xưng, nội dung này được dùng để nhập trong quá trình khởi tạo thông tin liên hệ..


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Liên hệ > Danh xưng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.