Open navigation

Cấu hình | Nhóm sản phẩm

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng tạo danh mục đơn vị tính trong phân hệ mua hàng trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Mua hàng > Cấu hình > Sản phẩm > Nhóm sản phẩm

Danh mục nhóm sản phẩm

Tạo nhóm sản phẩm: Tạo > Tùy chọn thông tin cần tạo > Lưu.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.