Open navigation

Biên lai thu tiền điện tử BHXH dành cho đại lý thu

Tổng quan

  Biên lai thu tiền được dùng cho đối tượng là cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

  Văn bản hướng dẫn: 

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp của Bộ Tài Chính 
(http://vbpl.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000075559-th%C3%B4ng-t%C6%B0-107-2017-tt-btc-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-h%C3%A0nh-ch%C3%ADnh-s%E1%BB%B1-nghi%E1%BB%87p)

Công văn 3916/BHXH-TCKT ngày 23/11/2023 Sử dụng biên lai thu tiền khi thu tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
(http://vbpl.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000174350-c%C3%B4ng-v%C4%83n-3916-bhxh-tckt-ng%C3%A0y-23-11-2023-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-bi%C3%AAn-lai-thu-ti%E1%BB%81n-khi-thu-ti%E1%BB%81n-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-tham-gia-b%E1%BA%A3o-hi%E1%BB%83m-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-b%E1%BA%A3o-hi%E1%BB%83m-y-t%E1%BA%BF)

Công văn 6913/BHXH-TST ngày 26/11/2023 Hướng dẫn nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế hộ gia đình và đối chiếu quyết toán thù lao cho Tổ chức dịch vụ
(http://vbpl.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000172912-c%C3%B4ng-v%C4%83n-6913-bhxh-tst-ng%C3%A0y-26-11-2023-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5-thu-b%E1%BA%A3o-hi%E1%BB%83m-y-t%E1%BA%BF-h%E1%BB%99-gia-%C4%91%C3%ACnh-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%91i-chi%E1%BA%BFu-quy%E1%BA%BFt-to%C3%A1n-th%C3%B9-lao-cho-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5)


Hướng dẫn sử dụng

I. Thiết lập hệ thống:

 1. Trên thanh trình đơn, chọn vào Thông tin chung.
 2. Chọn mục Thiết lập hệ thống.
 3. Chọn Tham số hệ thống.
 4. Tại bảng Tuỳ chọn, thẻ Thông tin chung tích chọn vào Biên lại thu tiền.
 5. Bấm Lưu

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16119160428/original/DyBv2MIevZ_iGUD56VebYPTODPv1vHVpUg.png?1709707483


II. Lập biên lai thu tiền

 1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Hoá đơn đặc thù.
 2. Bấm chọn Biên lai thu tiền.

Nhập liệu thông tin trên giao diện Biên lai thu tiền:

- Mã số thuế Người nộp thuế, Tên người nộp tiền, Địa chỉ: chọn dấu mũi tên để tìm MST cần làm hoặc bấm vào dấu + để tạo mới thông tin MST. 

- Tuỳ chọn mục Loại thu

- Nội dung thu: nhập nội dung của biên lai.

- Nhập dữ liệu vào các thông tin Địa điểm thu, Nhân viên thu.

- Tại Mục thu bấm vào dấu cộng (+) để chọn dữ liệu đã có hoặc tạo mới danh sách nội dung thu.

- Các nút chức năng hỗ trợ:

 • Xoá: xóa biên lai vừa tạo nếu chưa ký
 • Xem trước (F3): xem trước biên lai thu tiền đã tạo
 • Ký trực tiếp/ Ký GoogleDrive/ Ký OneDrive/ Ký HSM: tuỳ chọn phương thức ký số biên lai.
 • In (F8): in biên lai đã tạo.
 • Lưu (F5): lưu lại biên lai đã tạo.
 • Đóng (F12): các nút chức năng hỗ trợ.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.