Open navigation

Dự án – Kiểu hoạt động

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng Kiểu hoạt động - Dự án trong 2ez.

Các hoạt động khác nhau với khách hàng hoặc nhân viên liên quan đến các dự án, tạo điều kiện cho làm việc nhóm của dự án đạt được kết quả tốt hơn.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Dự án > Cấu hình > Kiểu hoạt động

Tạo kiểu hoạt động mới: Tạo > Tùy chọn thông tin cần tạo > Lưu.


Bài viết khác

Lịch

Thảo luận

Xuất dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.