Open navigation

Khách hàng riêng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về khách hàng riêng trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn tạo và chỉnh sửa thông tin khách hàng trực tiếp trong POS, giúp tiết kiệm thời gian và hợp lý hóa quy trình bán hàng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Tại Cài đặt khách hàng riêng, bật tính năng khách hàng riêng.

Xem chi tiết khách hàng và thiết lập Phân bổ nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng đó chỉ có thể nhìn thấy những khách hàng này.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.