Open navigation

Tờ khai cho cá nhân chuyển nhượng vốn (04/CNV-TNCN) (TT80/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai cho cá nhân chuyển nhượng vốn (04/CNV-TNCN) (TT80/2021) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn KK trực tiếp hàng tháng / quý

3. Chọn Tờ khai cho cá nhân chuyển nhượng vốn (04/CNV-TNCN) (TT80/2021)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, mẫu số 04/CNV-TNCN

1. Trường hợp Cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì chọn vào ô này và nộp hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên cùng với Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định.

Trường hợp tổ chức khai thuế thay cho nhiều cá nhân thì chọn vào ô Khai thay cho nhiều cá nhân chuyển nhượng vốn góp hoặc ô Khai thay cho nhiều cá nhân chuyển nhượng chứng khoán và nộp Phụ lục bảng kê chi tiết theo Mẫu 04-1/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

2. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Phụ lục bảng kê chi tiết, mẫu số 04-1/CNV-TNCN

Thực hiện nhập liệu vào bảng kê phụ lục theo 1 trong 2 cách:

  • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
  • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

(*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Video hướng dẫn Tờ khai cho cá nhân chuyển nhượng vốn (04/CNV-TNCN) (TT80/2021)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-ca-nhan-cho-chuyen-nhuong-von-04-cnv-tncn-theo-thong-tu-80-2021-tt-btc-66?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.