Open navigation

Cấu hình kết nối thông tin từ Konect24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn sử dụng chức năng cấu hình kết nối thông tin từ phần mềm Konect24 trong phần mềm TaxOnline.

Chức năng này hỗ trợ cấu hình kết nối thông tin giữa máy tính cài đặt phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH …) với máy tính cài đặt phần mềm Konect24 để hỗ trợ tự động tổng hợp ra hồ sơ, chứng từ nghiệp vụ hoàn chỉnh, ký số từ xa.

Phần mềm có hỗ trợ chức năng cấu hình này:

. TaxOnline: Thuế điện tử

. iBHXH: Bảo hiểm xã hội điện tử

. iHaiQuan: Thông quan điện tử

. iXHD: Hóa đơn điện tử

. RemoteSigner: Trình ký từ xa


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng:

1. Trên thanh trình đơn vào mục Tùy chọn

2. Chọn chức năng Cấu hình Konect24

Bảng cấu hình thông tin từ Konect24

1. Đường dẫn nhận thông tin từ Konect24: nhập địa chỉ thư mục lưu tập tin yêu cầu kết nối của chương trình Konect24 được chia sẻ từ máy tính đã cài đặt Konect24. (Cần có nhân viên kĩ thuật máy tính / quản lý hệ thống mạng hỗ trợ thực hiện nội dung này)

2. Khôi phục mặc định: nút chức năng hỗ trợ trả về đường dẫn mặc định nhận thông tin từ Konect24 trên máy tính đang sử dụng

3. Kiểm tra đường dẫn: nút chức năng hỗ trợ thực hiện kiểm tra đường dẫn đã nhập xem có kết nối thành công hay không

4. Lưu: nút chức năng hỗ trợ lưu lại thông tin cấu hình đường dẫn đã nhập

5. Đóng: nút chức năng hỗ trợ đóng bảng cấu hình đang mở


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.