Open navigation

Xuất kho thành phẩm, hàng hóa làm tài sản cố định

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ xuất kho thành phẩm, hàng hóa làm tài sản cố định trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Xuất kho hàng hóa, thành phẩm để chuyển hoặc chế tạo thành tài sản cố định:

Nợ TK 211           Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

   Có TK 155           Thành phẩm (xuất kho ra sử dụng)

   Có TK 154           Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (SX xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho)

Chi phí lắp đặt, chạy thử... liên quan đến tài sản cố định:

Nợ TK 211          Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

   Có TK 111, 112, 331

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng ghi tăng TSCĐ sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đơn vị, bộ phận có nhu cầu nghị xuất thành phẩm sử dụng.

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản và thực hiện bàn giao cho bộ phận sử dụng.

Các bên liên quan ký vào biên bản giao nhận tài sản, sau đó chuyển cho kế toán tài sản lưu và ghi tăng tài sản cố định.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu xuất kho

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra.

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, chọn Phiếu xuất, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...), chọn kho hàng xuất đi - kho đến (nếu có) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

- Bước 4: Tại bảng Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng & Ghi (F5).

Hạch toán chi phí liên quan 

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ tổng hợp.

- Bước 3: Tại bảng Chứng từ tổng hợp, chọn Nghiệp vụ (Kế toán tổng hợp), nhấn Thêm (F4), khai báo thông tin: chứng từ, ngày chứng từ, diễn giải, TK nợ, TK có, số tiền, chi tiết ghi nợ/ghi có,... * Ghi (F5).

Ghi tăng TSCĐ

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Danh mục.

- Bước 2: Chọn Tài sản.

- Bước 3: Chọn Tài sản cố định.

- Bước 4: Tại bảng Tài sản cố định, khai báo thông tin về tài sản như tên, loại, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, nhà cung cấp,...

Thông tin khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ khấu hao,..

Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Dụng cụ kèm theo để quản lý.

Tự động cập nhật khấu hao tài sản trong tháng ghi tăng.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Tài sản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.