Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.12

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 21 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

1. Hóa đơn mua vào: Thêm mới “NHẬN HĐĐT TỪ TCT”. Thêm mới “DANH SÁCH CÔNG TY RỦI RO”.

2. Nhận hóa đơn từ Email: Thêm mới.


Cải tiến

1. Chi phí phân bổ: Tối ưu chức năng Định khoản. Tối ưu chức năng Xóa phiếu.

2. Chứng từ liên quan ezBooks – iXHD: Tối ưu chức năng Đồng bộ hóa đơn (Đồng bộ hóa đơn mua vào vào ezBooks). Tối ưu chức năng Định khoản hóa đơn mua vào.

3. Báo cáo bán hàng: Tối ưu Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.12.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.