Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.43

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 01 tháng 02 năm 2024.


Tính năng mới

1. 01/DK-TĐKTT (TT80/2021): Thêm mới theo chuẩn XML 2.7.2.


Cải tiến

1. 01/LPMB (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế, chuẩn XML 2.7.2 và chuẩn HTKK 5.1.7.

2. Pay24: Đóng các chức năng NTĐT đối với  đăng nhập Cloud24.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.43.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.