Open navigation

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ mua hàng có chiết khấu thương mại trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Trường hợp chiết khấu thương mại giảm trừ ngay trên hóa đơn mỗi lần mua hàng 

Nợ TK 152, 156...                                  Giá mua đã trừ chiết khấu thương mại, chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                                      Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

    Có TK 111, 112, 331...                       Tổng tiền thanh toán   

Trường hợp chiết khấu thương mại được ghi giảm trừ vào giá bán trên hóa đơn lần cuối cùng.

Nếu hàng hóa mua về vẫn còn tồn trong kho

Nợ TK 152, 156...           Giá trị hàng mua lần cuối trừ đi toàn bộ chiết khấu thương mại được hưởng

Nợ TK 133                                                       Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

    Có TK 111, 112, 331...                        Tổng tiền thanh toán

Nếu hàng hóa mua về nhập kho trước đó đã tiêu thụ 1 phần

Nợ TK 152, 156...                                       Giá trị hàng mua lần cuối trừ chiết khấu thương mại không                                                                      bao gồm phần hàng được tiêu thụ

Nợ TK 133                                                      Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

    Có TK 632                         Giá trị chiết khấu thương mại tương ứng với hàng hóa đã tiêu thụ

    Có TK 111, 112, 331...                        Tổng tiền thanh toán                      

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi ký hợp đồng hoặc đơn đặt hàng giữa đơn vị và nhà cung cấp thỏa thuận nếu mua hàng với số lượng lớn đơn vị sẽ được hưởng chiết khấu thương mại theo tỷ lệ % hoặc số tiền. Khi đó, quy trình mua hàng thực hiện như sau:

Bộ phận/nhân viên có nhu cầu làm đề nghị mua hàng gửi trưởng bộ phận/Giám đốc phê duyệt.

Nhân viên mua hàng tổng hợp các đề nghị mua hàng, tìm kiếm và đề xuất nhà cung cấp, trình giám đốc phê duyệt.

Nhân viên mua hàng thỏa thuận số lượng, giá cả, chiết khấu được hưởng trong trường hợp mua nhiều và lập đơn mua hàng.

Nhà cung cấp thực hiện giao hàng, khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho.

Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào. Đồng thời hạch toán chiết khấu thương mại trên hóa đơn.

Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.

Trường hợp chưa thanh toán tiền hàng thì kế toán ghi nhận công nợ phải trả nhà cung cấp.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu nhập kho

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 1: Tại bảng Quản lý mua vào, Phiếu nhập, chọn Tạo mới > nhập chi tiết thông tin phiếu nhập (người giao, nhà cung cấp, mã số thuế, địa chỉ, phương thức nhập, lý do nhập, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa nhập kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5)

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn mua vào, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.

Khai báo thông tin hóa đơn mua hàng khi nhận được hóa đơn GTGT từ nhà cung cấp

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào

- Bước 3: Tại bảng Quản lý mua vào, Hóa đơn mua vào, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn mua vào (mẫu số, kí hiệu, nhà cung cấp, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể lập hóa đơn mua vào bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu nhập đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu nhập, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.