Open navigation

Ca làm việc

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Ca làm việc trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

Ca làm việc: bảng thông tin hiển thị theo dạng lịch, hỗ trợ tra cứu nhanh thông tin khung giờ làm của nhân viên

1 - 3. Vị trí mở chức năng

4. Thông tin khung giờ làm của nhân viên

Áp dụng ca làm việc hàng loạt: hỗ trợ định nghĩa, thiết lập nhiều khung giờ làm khác nhau cho nhân viên

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Danh sách thông tin ca làm việc đã khởi tạo

Bảng cấu hình chi tiết ca làm việc áp dụng hàng loạt

1. Nhóm nút chức năng hỗ trợ chỉnh sửa thông tin ca làm việc

2. Tình trạng hoạt động của ca làm việc; tình trạng chuyển thành Đã phân công thì thông tin Chu kỳ, Ca làm việc sẽ không thể thay đổi

3. Nút chức năng hỗ trợ thay đổi tình trạng hoạt động của ca làm việc; sau khi đã chuyển tình trạng Đã phân công, nút chức năng này sẽ là Đặt thành bản nháp

4. Nút chức năng hỗ trợ thêm thông tin nhân viên vào ca làm việc đang thiết lập; nhân viên sau khi đã được thêm vào sẽ hiển thị tại sanh sách bên dưới

5. Đặt tên cho ca làm việc đang thiết lập

6. Tuỳ chọn khung thời gian áp dụng ca làm việc này

7. Tuỳ chọn ca làm việc (khung giờ làm) đã khởi tạo từ hệ thống (xem hướng dẫn)


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.