Open navigation

Thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thay đổi thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN  trong phần mềm iBHXH.

Những trường hợp cần thực hiện cập nhật theo hướng dẫn này:

- Đơn vị thay đổi thiết bị chữ ký số khác với thiết bị đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH;

- Đơn vị gia hạn tiếp thời gian sử dụng chứng thư số của thiết bị đang sử dụng;

- Đơn vị thay đổi thông tin chứng thư số (tên công ty, địa chỉ, email…)
Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/thay-oi-thong-tin-ang-ky-dich-vu-i-van-61?fullscreen=1#


Hướng dẫn thực hiện

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;

- Khởi động, đăng nhập vào phần mềm iBHXH hoặc KySo.

Mở bảng chức năng theo 1 trong 2 cách:

  • Trong phần mềm iBHXH trên thanh trình đơn chọn Hồ sơ điện tử, chọn mục Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-Van

  • Trong phần mềm KySo trên thanh trình đơn chọn iBHXH, chọn Thay đổi TT đăng ký GD BHXH điện tử

- Thực hiện đăng ký:

  • Phần Thông tin chữ ký số đã đăng ký là phần thông tin mà đơn vị đã đăng ký với CQBHXH trước đó.
  • Phần Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch, nếu có thay đổi thông tin email thì nhập email mới vào, chọn tên chủ thể chứng thư số là tên công ty
  • Nhấn Nộp để hoàn tất việc cập nhật.

- Kiểm tra tình trạng kết quả đăng ký theo 1 trong 2 cách:

  • Trong phần mềm iBHXH trên thanh trình đơn chọn Kết xuất BC, chọn Lịch sử giao dịch

  • Trong phần mềm Kyso trên thanh trình đơn chọn iBHXH, chọn Lịch sử giao dịch

- Cột Kết quả giao dịch báo Thành công là thông tin đăng ký thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN đã được hệ thống bảo hiểm xã hội xác thực thành công (*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống bảo hiểm xã hội


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.