Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.4

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Thông tin đơn vị: Tối ưu thiết lập số.Tối ưu chọn kỳ BCTC.

2. Chứng từ tổng hợp: Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu. Tối ưu hiển thị danh sách định khoản đã cấu hình.

3. Công nợ phải trả: Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.

4. Công nợ phải thu: Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.

5. Tối ưu chức năng Động bộ từ iXHD.

6. Phiếu chi: Tối ưu hiển thị tỷ giá.

7. Ủy nhiệm chi: Tối ưu hiển thị tỷ giá.  

8. Báo cáo: Tối ưu hiển thị nhóm BC tổng hợp, Bảng cân đối phát sinh.

9. Giao diện: Tối ưu giao diện in.

10. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.4.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.