Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.27

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 26 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

1. Kết xuất BC: Thêm chức năng Trình ký OneDrive.

2. HS trên OneDrive: Thêm chức năng lấy hồ sơ trên OneDrive, Duyệt hồ sơ, Ký hồ sơ, Nộp hồ sơ.


Cải tiến

1. 03/TNDN (TT151/2014): Tối ưu bắt lỗi nhập liệu.

2. Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Tối ưu xuất dữ liệu XML (Định dạng ngày chậm nộp).

3. 01/NTNN (TT80/2021): Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

4. 02/NTNN (TT80/2021): Tối ưu mở form nhập liệu.

5. 03/NTNN (TT80/2021): Tối ưu xuất dữ liệu XML (Định dạng ngày chậm nộp).

6. Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Tối ưu xuất dữ liệu XML (Định dạng ngày chậm nộp).

7. Kết xuất báo cáo: Tối ưu hiển thị tờ khai TB01/AC (TT26/2015).

8. Xem XML Thuế: Tối ưu kiểm tra tính hợp lệ CKS.

9. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.27.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.