Open navigation

Nhập kho hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ nhập kho hàng bán nhận giữ hộ, nhận gia công trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Mô tả nghiệp vụ:

Khi nhận hàng giữ hộ, hàng gửi bán từ các đơn vị khác thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Doanh nghiệp thực hiện lập biên bản xác nhận về số lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất của số hàng hóa nhận giữ hộ, nhận giử bán.

Sau khi lập biên bản, doanh nghiệp tiến hàng nhập kho số lượng hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gửi bán…

Kế toán theo dõi riêng trên sổ quản trị hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại

Lưu ý:

Các loại sản phẩm, hàng hóa, vật tư, tài sản nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận ủy thác xuất nhập khẩu... không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của doanh nghiệp thì không được phản ánh là hàng tồn kho.

Khi nhận hàng hàng giữ hộ, nhận hàng gửi bán, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ hàng hóa nhận bán đại lý trong phần thuyết minh báo cáo tài chính: chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại.

Toàn bộ hàng hóa nhận bán hộ, ký quỹ, ký cược sẽ được phản ánh vào chỉ tiêu tại mục b thuộc nội dung 29 "Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán” (TT 200) và "Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp" tại mục b thuộc nội dung 14 "Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính" trên Thuyết minh Báo cáo tài chính (TT 133).

II. Các bước thực hiện:

Lập phiếu nhập kho

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào

- Bước 3: Tại Bảng Quản lý mua vào: Phiếu nhập, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu nhập (người giao, nhà cung cấp, mã số thuế, địa chỉ, phương thức nhập, lý do nhập, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa nhập kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

Lưu ý: Chọn Kho hàng (nếu có) trên phiếu nhập để nhập kho vật tư, hàng hóa tương ứng.

Tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.