Open navigation

Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Quỹ - Chi tiền mặt | Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 331                              Phải trả cho người bán

            Có TK 111                   Tiền mặt

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty trả nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi trả nợ hoặc công ty (nhà cung cấp) đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.
  • Chuyển Phiếu chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  • Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
  • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

=> Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Bảng Quản lý mua vào: Phiếu chi, Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu chi (số chứng từ, đối tượng, người nhận, lý do chi, số tiền,...) & Lưu.

- Bước 4: Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng & Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.