Open navigation

Tạo kết nối từ bên ngoài cho SafetySigning Server

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tạo kết nối từ bên ngoài cho SafetySigning Server trong Home Assistant.

Việt thực hiện này nhằm hỗ trợ người dùng có thể kết nối SafetySigning Server tại bất kỳ đâu, không bị phụ thuộc vấn đề phải có chung kết nối mạng với thiết bị SafetySigning Server mới có thể truy cập được vào hệ thống.


Hướng dẫn thực hiện

Nội dung cần thực hiện trước đó:

Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn);

Kết nối SafetySigning Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn);


1. Tải, cài đặt ứng dụng Home Assistant vào thiết bị di động tại App Store / Google Play (CH Play);

2. Nhấn chọn Enter Address Manually;

3. Nhập thông tin kết nối với thiết bị SafetySigning Server, theo cấu trúc http://<địa chỉ IP>:8123

(lưu ý thiết bị di động cần kết nối chung mạng với thiết bị SafetySigning Server đang hoạt động);

4. Thông tin tài khoản đăng nhập mặc định: Username: root | Password: 12345689;

5. Chọn LOGIN để thực hiện đăng nhập.

1. Tại Bảng tổng quan (Overview), sao chép đường dẫn Kết nối từ bên ngoài cho Home Assistant;

2. Nhấn chọn biểu tượng mở danh mục chức năng;

3. Vào mục Settings;

4. Chọn Companion App.

5. Chọn SafetySigning;

6. Vào mục External URL;

7. Dán đường dẫn đã sao chép trước đó ô trống và chọn Lưu;

8. Trở về giao diện trước đó, thông tin External URL sẽ có thông tin đường dẫn kết nối từ bên ngoài cho Home Assistant.

Hoàn thành cấu hình này, thiết bị di động đã có thể truy cập đến thiết bị SafetySigning Server từ Home Assistant tại bất kỳ đâu.

 

Nội dung có thể thực hiện tiếp theo:

Cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: cấu hình ký số (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: cấu hình lập tờ khai từ Excel (xem hướng dẫn).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.