Open navigation

Xử lý hóa đơn có sai sót (Nghiệp vụ 1)

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện xử lý hóa đơn điện tử khi có phát sinh sai sót trong phần mềm iXHD.


Văn bản hướng dẫn

Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020: hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót;

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021: hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp;

Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021: xử lý chuyển tiếp.


Nghiệp vụ 1

Người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua hàng có sai sót


Trình tự xử lý nghiệp vụ

1. Thông báo với Cơ quan Thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót;

2. Bên bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế để cấp mã hóa đơn mới thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.


Hướng dẫn thực hiện

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, khởi tạo thông báo sai sót (04/SS-HĐĐT);

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo này cho Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế phản hồi chấp nhận (*);

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, tùy chọn hủy hóa đơn đã thông báo sai sót;

Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn (*);

Gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua.

(*) Thời gian nhận được kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế sau 1 ngày làm việc

Tra cứu hóa đơn điện tử (HDDT) đã sử dụng, khởi tạo thông báo sai sót

Tạo thông báo sai sót, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo cho Cơ quan Thuế

Chờ kết quả phản hồi chấp nhận thông báo sai sót từ Cơ quan Thuế.

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, tùy chọn Hủy hóa đơn đã thông báo sai sót.

Mở giao diện hỗ trợ lập HDDT

Thực hiện lập HDDT mới, ký số gửi Cơ quan Thuế.

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn;

Gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua trong chức năng Danh sách hóa đơn CQT.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.