Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.29

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 01 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm chức năng chọn mẫu chứng từ từ Bộ sưu tập TS24. Thêm chức năng tùy chỉnh logo.


Cải tiến

1. 01/HKNN (TT80/2021): Thêm mới PL 01-1/HKNN, PL 01-2/HKNN. Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.0.3.

2. Bổ sung 02/GTGT (TT156/2013): Tối ưu xuất dữ liệu XML.

3. Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Tối ưu tổng hợp qua PL 01/KHBS.

4. 05/TNDN (TT80/2021): Tối ưu xuất dữ liệu XML.

5. TB03/AC (TT39/2014): Tối ưu xuất dữ liệu XML.

6. Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Cập nhật nghiệp vụ hoàn thuế trên PL01/KHBS.

7. Xem XML Thuế: Cập nhật mẫu in CTKT TNCN.

8. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.29.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.