Open navigation

Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Định khoản:

Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên công ty:

Nợ TK 152, 153, 155, 156                              Chi tiết theo kho

            Có TK 152, 153, 155, 156                  Chi tiết theo kho

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị và cùng địa phương:

Nợ TK 152, 153, 155, 156                              Chi tiết theo kho

            Có TK 152, 153, 155, 156                  Chi tiết theo kho

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị nhưng khác địa phương:

Tại đơn vị chuyển hàng đi:

Nợ TK 136                                                        Phải thu nội bộ

            Có TK 152, 153, 155, 156

Tại chi nhánh nhận:

Nợ TK 152, 153, 155, 156

            Có TK 336                                            Phải trả nội bộ

2. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, Giám đốc sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho trong doanh nghiệp

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng, sau đó chuyển tới kho cần nhập hàng.

3. Các bước thực hiện:

Lập phiếu xuất kho:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ > Chứng từ hóa đơn đầu ra.

Bảng Quản lý bán ra: Phiếu xuất > Tạo mới > nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...), chọn kho hàng xuất đi - kho đến (nếu có) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) > Ghi (F5).

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn đầu ra, Phiếu thu, Giấy báo có.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.