Open navigation

Tài sản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập số dư đầu kỳ cho tài sản trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn TT Chung.

- Bước 2: Chọn Tài sản.

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

1. Nhóm nút chức năng hỗ trợ nhập liệu

2. Vùng nhập thông tin công nợ phải thu

3. Danh sách công nợ phải thu đã thiết lập

- Video hướng dẫn "Khai báo số dư ban đầu của Tài sản" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/khai-bao-so-du-ban-au-cua-tai-san-184?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.