Open navigation

Ngân hàng – Chuyển tiền nội bộ / Giữa hai tài khoản ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Ngân hàng – Chuyển tiền nội bộ / Giữa hai tài khoản ngân hàng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Định khoản:

Nếu doanh nghiệp mở tiết khoản riêng cho TK 112 để theo dõi cho các TK ngân hàng khác nhau, trường hợp tài khoản này thiếu để chi, có thể sẽ chuyển từ tài khoản khác sang. Khi đó sẽ hạch toán

Nợ TK 112                  (Chi tiết theo tài khoản được chuyển đến)

            Có TK 112      (Chi tiết theo tài khoản chuyển đi)

Đồng thời hạch toán phí chuyển tiền:

Nợ TK 6428                Chi phí bằng tiền khác

Nợ TK 1331                (Nếu có)

            Có TK 112       (Chi tiết theo tài khoản chuyển đi)

2. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản của ngân hàng này sang tài khoản của ngân hàng khác trong công ty, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Kế toán trưởng yêu cầu Kế toán thanh toán/Kế toán ngân hàng sẽ lập Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền hoặc Séc chuyển khoản, sau đó chuyển Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển tiền/Séc chuyển khoản của công ty sẽ chuyển tiền tiền từ tài khoản của ngân hàng sang tài khoản của ngân hàng khác.

Sau khi thực hiện lệnh thành công ngân hàng sẽ Lập giấy báo Nợ hoặc chứng từ hạch toán của ngân hàng và chuyển lại cho Kế toán thanh toán/Kế toán ngân hàng.

Căn cứ vào giấy báo Nợ/chứng từ hạch toán của ngân hàng, Kế toán thanh toán ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Đồng thời ngân hàng chuyển đến khi nhận được tiền sẽ lập Giấy báo Có và thông báo cho doanh nghiệp về số tiền đã về tài khoản.

3. Các bước thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Chứng từ > Chứng từ hóa đơn đầu vào

Bảng Quản lý mua vào: Ủy nhiệm chi > Tạo mới > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > Lưu.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn: Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.