Open navigation

Hóa đơn | Danh sách hoá đơn

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về nhóm chức năng Hoá đơn của phân hệ Hoá đơn điện tử trong hệ thống quản lý 2ez.

Nhóm chức năng gồm 2 chức năng chính:

Danh sách hoá đơn: danh sách quản lý thông tin hoá đơn điện tử đang sử dụng

Cập nhật thông tin hoá đơn: thực hiện kiểm tra, cập nhật hoá đơn điện tử giữa phần mềm iXHD và hệ thống quản lý 2ez

Để sử dụng được chức năng này, trước đó cần thực hiện:

. Thiết lập chung kết nối iXHD vào hệ thống quản lý 2ez

. Cấu hình hoá đơn điện tử trong hệ thống quản lý 2ez

. Cập nhật thông tin mẫu hoá đơn điện tử

(Tham khảo tài liệu hướng dẫn liên quan được cung cấp ở cuối bài viết này)


Hướng dẫn thực hiện

Bảng chức năng Danh sách hoá đơn

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Danh sách hoá đơn điện tử đang sử dụng

Bảng thông tin chi tiết hoá đơn đang sử dụng

1. Tình trạng hoá đơn

2. Tuỳ chọn xem nội dung chi tiết hoá đơn

3. Thông tin mã đơn hàng có thông tin xuất hoá đơn này

4. Bảng thông tin tổng quan của hoá đơn đã xuất

Bảng chức năng Cập nhật thông tin hoá đơn

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Bảng thông tin hỗ trợ cập nhật hoá đơn điện tử từ phần mềm iXHD


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.