Open navigation

Di chuyển chấm công

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Di chuyển chấm công trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Chức năng này hỗ trợ chuyển thông tin chấm công (bản nháp) của nhân viên sang bảng chấm công chính thức.


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Tuỳ chọn khung thời gian cần tổng hợp thông tin chấm công

5. Tuỳ chọn thông tin nhân viên cần lấy thông tin chấm công

6. Nút chức năng hỗ trợ thực hiện di chuyển thông tin chấm công


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.