Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.25

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 09 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

--/–


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Cập nhật thời gian giảm thuế theo NQ 110/2023/QH15 đến hết ngày 30/06/2024. Tối ưu hiển thị thuế suất mặc định (cột thuế suất để trống) đối với hóa đơn bệnh viện.

2. Nhận hóa đơn mua vào từ TCT: Tối ưu lấy chi tiết hóa đơn.

3. Danh sách hóa đơn cần lập TBSS: Tối ưu tùy chọn tìm kiếm hóa đơn theo "Trạng thái hóa đơn".

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.25.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.