Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.20

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024.


Tính năng mới

–/– 


Cải tiến

1. Báo cáo - BC bán hàng: Tối ưu load dữ liệu báo cáo.

2. Báo cáo - BC mua hàng: Tối ưu load dữ liệu báo cáo.

3. Chứng từ - Giấy báo có: Tối chức năng Sửa.

4. Chứng từ - Ủy nhiệm chi: Tối chức năng Sửa.

5. Chứng từ - Phiếu xuất: Tối chức năng Sửa.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.20.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.