Open navigation

Cấu hình Tài khoản ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình Tài khoản ngân hàng sử dụng trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

1. Ngân hàng

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngân hàng.

Vị trí tính năng: Liên hệ > Tài khoản ngân hàng > Ngân hàng

2. Tài khoản ngân hàng

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản ngân hàng.

Vị trí tính năng: Liên hệ > Tài khoản ngân hàng > Tài khoản ngân hàng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.