Open navigation

Tham số hệ thống | Cấu hình ký số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Tham số hệ thống (Cấu hình ký số) trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí chức năng: TT Chung > Thiết lập hệ thống > Tham số hệ thống > chọn mở bảng Cấu hình ký số

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

1. Thông số kết nối HSM

(1) Hỗ trợ cấu hình kết nối chữ ký số HSM sử dụng riêng của đơn vị;

hoặc

(2) Cấu hình kết nối dịch vụ chữ ký số qua Cloud24 do TS24 cung cấp.

2. Thông số kết nối Google Drive:

2.1. Cấu hình kết nối tài khoản Google Drive

Hỗ trợ cấu hình kết nối tài khoản Gmail để lưu hồ sơ điện tử cần trình ký / ký số từ xa qua ứng dụng di động SafetySigning.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.