Open navigation

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ mua hàng theo lệnh sản xuất trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Định khoản:

Trường hợp mua nguyên vật liệu về không qua nhập kho mà đưa vào phục vụ luôn cho hoạt động sản xuất

Nợ TK 621, 623, 6272...                                Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                                      Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

    Có TK 111, 112, 331...                                    Tổng giá thanh toán                        

2. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng theo đơn, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào đề nghị mua hàng đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.

Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.

Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt

Nhân viên mua hàng lập và gửi đơn mua hàng tới nhà cung cấp được lựa chọn.

Căn cứ vào đơn mua hàng, nhà cung cấp thực hiện giao hàng.

Nhân viên mua hàng nhận hàng, đồng thời yêu cầu kế toán làm thủ tục nhập kho hoặc đưa vào sử dụng ngay.

3. Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ > Chứng từ hóa đơn đầu vào

Bảng Quản lý mua vào: Hóa đơn mua vào > Tạo mới > nhập thông tin hóa đơn mua vào (mẫu số, kí hiệu, nhà cung cấp, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) > Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể lập hóa đơn mua vào bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu nhập đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu nhập, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Quỹ - Chi tiền mặt

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.