Open navigation

Bảng thông tin nhân viên

Tổng quan

Nội dung bài viết hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý tất cả thông tin có liên quan về nhân viên như: thông tin nhân thân, thông tin nơi làm việc, người phụ thuộc trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

 Vị trí tính năng: Nhân viên > Nhân viên

Bảng thông tin nhân viên cũng là dữ liệu cơ sở, để có thể sử dụng một số tính năng trên những phân hệ khác của hệ thống quản lý nhân sự, như chấm công, nghỉ phép, lập bảng lương…

  1. Thanh công cụ liên kết với bảng dữ liệu khác về nhân viên (chấm công, hợp đồng…).
  2. Bảng thông tin về nhân viên (nơi làm việc, nhân thân, người phục thuộc...).
  3. Nội dung chi tiết của từng bảng thông tin về nhân viên.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.