Open navigation

Bảng lương

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tạo bảng lương, hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin quy tắc, cấu trúc lương; định kỳ người dùng có thể thực hiện khởi tạo phiếu lương cho nhân viên; hệ thống hỗ trợ tự động tổng hợp một số thông tin từ bảng chấm công và nội dung cấu hình sẵn theo từng quy tắc lương để tính toán phiếu lương hoàn chỉnh cho nhân viên trong HR24.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Bảng lương > Bảng lương

Tùy chọn khởi tạo/chỉnh sửa phiếu lương cho nhân viên.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.