Open navigation

Bán hàng thông qua các đại lý

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Bán hàng – Bán hàng / Bán hàng thông qua các đại lý trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Xuất kho gửi hàng hóa cho đại lý

Nợ TK 157                                                      Hàng gửi bán

            Có TK 155, 156

Ghi nhận doanh thu khi hàng gửi đại lý được bán

Nợ TK 111, 131...                                           Tổng giá thanh toán

            Có TK 511                                           Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ghi nhận giá vốn hàng bán

Nợ TK 632                                                      Giá vốn hàng bán

            Có TK 157                                           Hàng gửi bán

Ghi nhận số tiền hoa hồng trả cho đại lý

Nợ TK 641                                                      Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT200)

Nợ TK 6421                                                    Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT133)

Nợ TK 133                                                      Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

            Có TK 111, 112, 131...

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng qua đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Doanh nghiệp lập Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý hoặc (Hóa đơn GTGT) kèm với hàng hóa xuất kho gửi bán đại lý.
  • Sau khi đại lý gửi bảng kê hàng hóa đã bán được thì kế toán thực hiện lập hóa đơn (nếu chưa xuất hoá đơn GTGT) để ghi nhận doanh thu, phản ánh số thuế GTGT phải nộp. Đồng thời lập phiếu xuất kho từ kho gửi bán để hạch toán giá vốn.
  • Căn cứ vào hóa đơn hoa hồng đại lý do bên nhận đại lý gửi về kế toán bán hàng sẽ hạch toán khoản chi phí hoa hồng gửi bán đại lý.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu xuất kho

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Phiếu xuất, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5)

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn đầu ra, Phiếu thu, Giấy báo có.

Lập  hóa đơn GTGT

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Hóa đơn bán ra, chọn Tạo mới nhập thông tin hóa đơn bán ra (mẫu số, kí hiệu, khách hàng, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể tạo hóa đơn bán ra bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu xuất đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu xuất, Phiếu thu, Giấy báo có


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.