Open navigation

Chi khác bằng tiền mặt

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Quỹ - Chi tiền mặt | Chi khác bằng tiền mặt trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 121                                          Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244                                          Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386                                        Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 341                                          Vay và nợ thuê tài chính

Nợ TK 336                                          Phải trả nội bộ

Nợ TK 641                                          Chi phí bán hàng

Nợ TK 642                                          Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422                              Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)       

Nợ TK ...

            Có TK 111                               Tiền mặt

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.
  • Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu chi để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
  • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Tại bảng Quản lý mua vào: Phiếu chi, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu chi (số chứng từ, đối tượng, người nhận, lý do chi, số tiền,...) & Lưu.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.