Open navigation

Hoạt động | Kiểm kê kho

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng kiểm kê kho, cập nhập số lượng sản phẩm ở các vị trí cụ thể tương ứng với số lượng hiện có trong kho trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

I. Điều chỉnh tồn kho cho nhiều sản phẩm:

1. Trên giao diện 2ez vào Kho hàng

2. Chọn Kiểm kê kho

Trên giao diện kiểm tra kho thể hiện thông tin sản phẩm và số lượng.

3. Số lượng thực tế: Số lượng ghi nhận trên hệ thống quản lý 2ez.

4. Số lượng đã đếm: Số lượng ghi nhận khi thủ kho kiểm kê thực tế tại kho hàng.

5. Chênh lệch: Hệ thống tự nhảy số chênh lệch khi nhập số lượng đã đếm.

6. Nút chức năng:

+ Lịch sử: Thể hiện các lịch sử của hàng hoá khi kiểm kê kho cho từng dòng sản phẩm.

+ Áp dụng: Nút dùng để xác nhận lại số lượng khi kiểm kê kho cho từng dòng sản phẩm.

+ Làm sạch: Xoá số lượng đã đếm vừa nhập cho từng dòng sản phẩm.

7. Vùng dữ liệu lựa chọn số lô/ sê-ri trong nhiều sản phẩm để áp dụng số lượng khi kiểm kê.

II. Điều chỉnh tồn kho cho từng sản phẩm:

- Trên giao diện Kiểm kê kho nhấp đúp vào sản phẩm cần xác nhận lại số lượng, tại đây sẽ thể hiện Tồn kho của sản phẩm.

- Chọn Cập nhật số lượng > nhập Số lượng đã đếm thực tế > bấm Áp dụng.

- Khi đó Tồn kho của sản phẩm sẽ cập nhật theo số lượng đã nhập.


Bài viết khác

Lịch

Thảo luận

Xuất dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.