Open navigation

Hoạt động | Kiểm kê kho

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng kiểm kê kho, cập nhập số lượng sản phẩm ở các vị trí cụ thể tương ứng với dữ liệu vật lý hiện có trong kho trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Kho hàng > Hoạt động > Kiểm kê kho

Người dùng sẽ điều chỉnh số lượng kiểm thực tế trên mỗi dòng.

Người dùng cũng có thể xuất phiếu kiểm kê ra file excel.


Bài viết khác

Lịch

Thảo luận

Xuất dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.