Open navigation

Nhập vốn góp bằng tài sản cố định

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ nhập vốn góp bằng tài sản cố định trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Định khoản:

Nợ TK 211      Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 212      Tài sản cố định thuê tài chính (TT200)

Nợ TK 213      Tài sản cố định vô hình (TT200)

Nợ TK 217      Bất động sản đầu tư

   Có TK 4111     Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ nhận vốn bằng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Đối với tài sản nhận dưới hình thức góp vốn hoặc giao vốn, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định.

Bên góp vốn (hoặc cấp vốn) và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản.

Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản (Bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng góp vốn...), đồng thời ghi sổ kế toán.

3. Các bước thực hiện:

Hạch toán nghiệp vụ nhận vốn góp bằng TSCĐ:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ > Chứng từ tổng hợp

Bảng Chứng từ tổng hợp: Nghiệp vụ (Kế toán tổng hợp) > nhấn Thêm (F4) > khai báo thông tin: chứng từ, ngày chứng từ, diễn giải, TK nợ, TK có, số tiền, chi tiết ghi nợ/ghi có,... > Ghi (F5).

Ghi tăng TSCĐ:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Danh mục > Tài sản > Tài sản cố định

Bảng Tài sản cố định:

Khai báo thông tin về tài sản như tên, loại, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, nhà cung cấp,...

Thông tin khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ khấu hao,..

Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Dụng cụ kèm theo để quản lý.

Tự động cập nhật khấu hao tài sản trong tháng ghi tăng.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Tài sản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.