Open navigation

Bán hàng khuyến mại (có kèm điều kiện)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Bán hàng – Bán hàng / Bán hàng khuyến mại (có kèm điều kiện) trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm...) và có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán). Đồng thời hoá đơn xuất ra, đối với hàng khuyến mại sẽ có giá tính thuế = 0:

Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131              Tổng số tiền thanh toán (của các mặt hàng bán)

            Có TK 511          Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (phân bổ cho cả hàng khuyến mại)

            Có TK 3331               Thuế GTGT phải nộp

Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632                             Giá vốn hàng bán trong kỳ (của cả hàng bán và hàng khuyến mại)

            Có TK 155, 156

Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm...) nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho:

Ghi nhận doanh thu và thuế GTGT:

Nợ TK 111, 112, 131              Tổng tiền thanh toán của các mặt hàng bán

            Có TK 511                  Doanh thu của các mặt hàng bán

            Có TK 3331               Thuế GTGT phải nộp của các mặt hàng bán

Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632                                                      Giá vốn hàng bán

Nợ TK 641(TT200) 6421(TT133)                   Giá vốn hàng khuyến mại

            Có TK 155, 156

Hạch toán thuế GTGT hàng khuyến mại

Nợ TK 133(TT200)     (theo Khoản i, Mục 3, Điều 91, Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 6421(TT133)   (theo hướng dẫn tại phần Tài khoản 642, mục 3.15, Thông tư 133/2016/TT-BTC)    

            Có TK 3331                             Thuế GTGT phải nộp

II. Mô tả nghiệp vụ:

Doanh nghiệp có phát sinh chương trình khuyến mại cho khách hàng thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Trước khi tiến hành thực hiện chương trình sẽ có 2 trường hợp:

  • Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Sau khi đăng ký với Sở Công thương và được duyệt thì bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  • Doanh nghiệp không đăng ký với sở Công thương, căn cứ vào Kế hoạch chương trình khuyến mại đã được duyệt, bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa và ghi Sổ Kho
  • Nhân viên kinh doanh bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng. Nhân viên bán hàng tiến hành theo dõi doanh số mua của khách hàng hoặc phát hàng khuyến mãi cho khách hàng được hưởng theo chương trình đã đăng ký.
  • Kế toán ghi nhận doanh số bán hàng, và doanh số hàng khuyến mãi.
  • Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn cho khách hàng.
  • Khi kết thúc chương trình khuyến mãi (đối với khách hàng truyền thống) kế toán bán hàng và nhân viên bán hàng tiến hành đối chiếu xác định khách hàng thỏa mãn điều kiện được hưởng chương trình khuyến mãi. Sau đó tiến hành trả hàng khuyến mãi cho khách hàng.
  • Kết thúc chương trình khuyến mãi doanh nghiệp lập báo cáo kết quả chương trình khuyến mãi gửi cho Sở Công thương.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu xuất kho

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra.

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Phiếu xuất, chọn Tạo mới > nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5)

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5)

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn đầu ra, Phiếu thu, Giấy báo có.

Lập  hóa đơn GTGT

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Hóa đơn bán ra, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn bán ra (mẫu số, kí hiệu, khách hàng, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể tạo hóa đơn bán ra bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu xuất đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu xuất, Phiếu thu, Giấy báo có


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.