Open navigation

​Hưởng trợ cấp ốm đau

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Vị trí mở chức năng: Hồ sơ điện tử > Chi chế độ > [630] Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu bên dưới, phần Tên thủ tục đánh dấu chọn Xét duyệt chế độ ốm đau, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu tương ứng, nhấn chọn để thực hiện nhập liệu.

Lưu ý: Đối với CQ BHXH Hà Nội, nút Có gửi kèm hồ sơ giấy trên form Thông tin chung sẽ mặc định được chọn.

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình Ghi/Lưu (F5) dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn hoàn thành.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.