Open navigation

Giảm giá hàng đã mua về không qua kho

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ mua hàng - giảm giá hàng đã mua về không qua kho trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 111, 112, 331...                                   Số tiền giảm giá hàng mua

    Có TK 621, 623, 627, 641...                                

    Có TK 133                                          Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi hàng mua về được đưa vào sản xuất hoặc sử dụng ngay, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.

Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán

III. Các bước thực hiện:

Nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, kê khai hóa đơn đầu vào

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Tại bảng Quản lý mua vào, Hóa đơn mua vào, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn mua vào (mẫu số, kí hiệu, nhà cung cấp, mã số thuế, hình thức thanh toán,...), nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu nhập, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.